Scharakteryzuj rodzaje promieniowania elektromagnetycznego

Pobierz

Zilustruj za pomocą schematu skutek absorbcji kwantów promieniowania z zakresu UV-VIS, przez cząsteczki związków chemicznych.rodzaje promieniowania * promieniowanie fal elektromagnetycznych (według rosnącej energii) o promieniowanie radiowe, o promieniowanie mikrofalowe - mikrofale, o promieniowanie tła (promieniowanie reliktowe), o promieniowanie cieplne (termiczne) - promieniowanie elektromagnetyczne wysyłane przez każde ciało o temperaturze większej od zera …85% Różne rodzaje fal elektromagnetycznych - promieniowanie gamma, ultrafioletowe oraz inne 83% Fale elektromagnetyczne i ich zastosowanie 83% Wpływ promieniowania na organizmy ludzkie i przyrodę.Różne są również źródła promieniowania elektromagnetycznego.. 24.Omów typy równowag występujących w układzie jednoskładnikowym.. Omów w jakich zakresach promieniowania występują widma rotacyjne, oscylacyjne i elektronowe.. Oddziaływanie różnych typów promieniowania z materią na poziomie cząsteczek, komórek i całego organizmu.. Do fal elektromagnetycznych zalicza się: fale radiowe, mikrofale, podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet, promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma.. W przypadku starych klasycznych żarówek nie było problemu, ponieważ w ich przypadku jedynym podawanym parametrem była moc - moc pobierana ze źródła energii elektrycznej.- spektroskopowe (związane z oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego z materią) - elektrochemiczne (związane z efektami przepływu prądu przez roztwór, albo powodowane reakcjami jaki zachodzą na powierzchni elektrod) - chromatograficzne (wykorzystują rozdzielenie badanych mieszanin w wkładzie faza stacjonarna -Scharakteryzuj rodzaje błędów w analizie chemicznej: błędy przypadkowe; błędy systematyczne (przyczyny) i podział - błędy metodyczne, błędy aparaturowe, błędy indywidualne, błędy grube (przyczyny), błąd bezwzględny, błąd względny.Niewidzialne promieniowanie elektromagnetyczne, ..

Omów prawa absorpcji promieniowania elektromagnetycznego.

Wyjaśnij pojęcia właściwy i molowy współczynnik absorpcji.. Okazało się, że promienie uranowe (tak je wtedy nazywano), nazwane literami α i β, ulegają odchyleniu w polu elektrycznym i magnetycznym.. Przedstaw i opisz odpowiednie równania.. Wilgotnościomierz elektryczny Istnieją dwa rodzaje wilgotnościomierzy elektrycznych, róŜniące się rodzajem czujnika wilgotności, .Promieniowanie elektromagnetyczne, podział, zakresy.. Wiek XII to początek doby piśmiennej w Polsce.promieniowania elektromagnetycznego (np. światła) padającego na fotokatodę.. - Neutronową metodę pomiaru .. czuły na promieniowanie zewnętrzne.. Techniki obrazowania rentgenowskiego.. Diagram Jabłońskiego.. W widmie tym wyróżniamy w kolejności od najdłuższych fal: fale radiowe, mikrofale, podczerwień, fale widzialne (400-800 nm), ultrafiolet, promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma.Omów typy równowag występujących w układzie jednoskładnikowym.. Podane fale różnią się między sobą długością i częstotliwością.Charakterystyka promieniowania jonizującego.. Długości fali zawarta jest w przedziale od 10-13 m do około 5x10-8 m, przy czym zakres promieniowania rentgenowskiego pokrywa się częściowo z niskoenergetycznym (tzw. miękkim) promieniowaniem gamma..

Widmo promieniowania elektromagnetycznego.

Spektrofotometria UV-VIS Obserwowane zjawisko - absorpcja promieniowania ultrafioletowego i widzialnego w zakresach 200 - 400 nm i 400 - 750 nm związana ze zmianą stanów elektronowych oraz energii oscylacyjnej i rotacyjnej badanej cząsteczki.przekształca ultrafiolet w promieniowanie widzialne.. Podaj nazwy dwóch zasadniczych rodzajów widm promieni rentgenowskich i scharakteryzuj te .Rodzaje promieniowania elektromagnetycznego a) Radiowe b) Telewizyjne .. Scharakteryzuj jeden z nich.. W jaki sposób wyznaczyć te parametry?. Oznacza to, że mają ładunek elektryczny.Mikrofale - rodzaj promieniowania elektromagnetycznego o długości fali pomiędzy podczerwienią a falami ultrakrótkimi, zaliczane są do fal radiowych.Innym przykładem są promienie rentgenowskie, które powstają w lampach rentgenowskich.. Rozróżnienie wynika z mechanizmu wytwarzania2017-03-08 Diody LED - charakterystyka Gwałtowny rozwój w dziedzinie diod LED cieszy, ale jednocześnie rodzi pewne kłopoty i wątpliwości, związane z ich możliwościami i parametrami.. Przy długości poniżej 0,1 nm mogą być wytwarzane również przez jądra pierwiastków radioaktywnych - wówczas są zwane promieniami γ .. Zastosowanie fotokomórek: a) systemy alarmowe; zabezpieczenia przed kradzieżami b) systemy automatycznego otwierania drzwi c) układy mierzące czas podczas zawodów sportowych d) urządzenia kontrolne (np. liczenie przedmiotów przesuwających się na .ści fal promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez pewne pierwiastki w ściśle określonych warunkach..

Omów i scharakteryzuj zjawisko adsorpcji fizycznej i chemicznej.

8 Techniki obrazowania medycznego MDP002005 3 Dr hab. Marta Kopaczyńska, Do odtwarzania wartości długości tą metodą służą specjalne przyrządy zwaneMikrofale Mikrofale - rodzaj promieniowania elektromagnetycznego o długości fali pomiędzy podczerwienią i falami ultrakrótkimi, zaliczane są do fal radiowych.Człowiek widzi światło, które jest tylko niewielką częścią widma promieniowania elektromagnetycznego.. Przedstaw i opisz odpowiednie równania.. Scharakteryzuj jeden z nich.. Odkrycie to miało olbrzymi wpływ na rozwój fizyki, chemii, medycyny, a także biologii.. Wykorzystanie poszczególnych zakresów w diagnostyce i terapii.. Omów właściwości koligatywne roztworów.. Najdawniejsze zabytki polszczyzny.. Medycyna nuklearna.. Promieniowanie dzielimy na dwie zasadnicze grupy: tj. jonizujące i niejonizujące.. Widmo fal elektromagnetycznych nie ma granicy - ani dla fal długich, ani dla fal krótkich.21.. Wyjaśnij na odpowiednim rysunku na czym polegają tzw. odchylenia od praw absorpcji.. W Polsce okres do XII wieku uznaje się za dobę przedpiśmienną, gdyż wówczas język polski nie istniał..

8.- Absorpcję promieniowania elektromagnetycznego (podczerwieni, mikrofal).

Omów i scharakteryzuj zjawisko adsorpcji fizycznej i chemicznej.. Najkrócej rzecz ujmując promieniowanie jest to wysyłanie i przekazywanie energii na odległość.. Wyładowanie jarzeniowe (tlące) Rozgrzanie gazu i odparowanie rtęci Wyładowanie łukowe (wysoki prąd) Źródło światła zawierającego linie widmowe rtęci skutecznośd świetlna (do 60 lm/W)Promieniowanie rentgenowskie odkrył w 1895 roku W.C. Roentgen (pierwszy laureat Nagrody Nobla z fizyki) i nazwał promieniowaniem X.. Promieniowanie można podzielić na dwa rodzaje: - promieniowanie falowe - jest to promieniowanie elektromagnetyczne - promieniowanie korpuskularne - czyli promieniowanie składające się z cząstek, np. strumień cząstek lub Wg innej klasyfikacji promieniowanie można podzielić na jonizujące i niejonizujące.Promieniowaniem elektromagnetycznym o różnej długości fali są fale radiowe, mikrofale, podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet, promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma.. Do tej ostatniej ostatniej możemy zaliczyć promieniowanie radiowe, mikrofalowe, podczerwone oraz światłą widzialne.Ze względu na jego przenikliwość wyróżniono trzy rodzaje, które nazwano promieniowaniem alfa, beta i gamma - zgodnie z pierwszymi literami alfabetu greckiego.. Źródła światła i detektory.. Najczęściej wykorzystywane jest promieniowanie takich pierwiastków, jak: krypton 86, rtęć 198, kadm 114 oraz promieniowanie laserów typu He-Ne.. Na czym polega zjawisko absorpcji promieniowania elektromagnetycznego przez cząsteczki substancji.22.. Oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią: oddziaływania termiczne i nietermiczne.. Podaj związek ilościowy zachodzący pomiędzy energią rotacyjną, oscylacyjną a elektronową cząsteczki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt