Plan ochrony infrastruktury krytycznej rozporządzenie

Pobierz

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 83 poz. 542 .. Przepisy ogólne § 1.. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn.. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.. zm.1)) zarządza się, co następuje:Na podstawie art. 5b ust.. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej.. W projekcie określono sposób tworzenia .. Zapewnienie bezpieczeństwa IK .. 1 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub .1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. poz. 906), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o .W 2003 r. przyjęto rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony, które do - .. Plan ochrony infrastruktury krytycznej, zwany dalej "planem", sporządza się wPlan ochrony infrastruktury krytycznej, zwany dalej "planem", sporządza się w postaci papierowej i elektronicznej..

Rozporządzenie: Tytuł: Plany ochrony infrastruktury krytycznej.

W skład planów ochrony infrastruktury krytycznej wchodzą następujące elementy:Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2020 r. (poz. 17) KRAJOWY PROGRAM OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO.. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.Ochrona infrastruktury krytycznej _____ 27 5.1.. Plan działań w 2-letnim okresie po przyjęciu przez Radę Ministrów aktualizacji NPOIK .. operator IK - zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r.rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii .Rozporządzenie określa: 1) szczegółowy tryb powoływania i odwoływania pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 5 ust.. [12] Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (DzU 2010 nr 83 poz. 542)..

1, biorąc pod uwagę specyfikę infrastruktury krytycznej lub charakterystykę zagrożeń.

- Akty Prawne .. Zdarzenie o charakterze terrorystycznym to sytuacja powstała na skutek czynu określonego w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.Plan ochrony infrastruktury krytycznej.. Dziennik Ustaw z 2021 r.Rozporządzenie określa: 1) sposób tworzenia, aktualizacji oraz strukturę planów ochrony infrastruktury krytycznej opracowywanych przez właścicieli oraz posiadaczy samoistnych i zależnych obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej, zwanych dalej "operatorami infrastruktury krytycznej".Plan podpisuje operator infrastruktury krytycznej.. 1. Ilekroć w Krajowym Programie Ochrony Lotnictwa Cywilnego jest mowa o: 1) centrum - rozumie się przez to centrum koordynacji antykryzysowej;Projektowane rozporządzenie nie wypełnia upoważnienia w zakresie dot.. W projekcie określono sposób tworzenia .Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej, Dz.U.. zm.);"Projekt nowego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej zakłada dostosowanie jego brzmienia do znowelizowanej ustawy, poprzez zmianę organu mającego uprawnienia do realizacji przepisów rozporządzenia, tj. zastąpienie wyrazów "minister właściwy do spraw energii" wyrazami .Plan ochrony infrastruktury krytycznej..

Projekt rozporządzenie jest wykonaniem dyspozycji art. 6 ust.

planów ochrony infrastruktury krytycznej oraz utrzymywanie własnych systemów rezerwowych zapewniających bezpieczeństwo i podtrzymujących funkcjonowanie tej infrastruktury, do czasu jej pełnego odtworzenia.. Rozporządzenie określa sposób realizacji obowiązków i współpracy w zakresie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej przez organy administracji publicznej i .Szkolenia w zakresie infrastruktury krytycnzej oraz tworzenie planów, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej.. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej Pokaż treść w pełnym okniePlany ochrony infrastruktury krytycznej..

Operator infrastruktury krytycznej może zawrzeć w planie inne elementy niewymienione w ust.

1 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach .Plan działalności i kontrola zarządcza; Komitet Audytu MSWiA; Oświadczenia majątkowe; .. oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2008 r. .. realizację zadań planistycznych i programowych z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej, nadzór nad spójnością procedur reagowania kryzysowego .Rozporządzenie określa: 1) szczegółowy tryb powoływania i odwoływania pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 5 ust.. 9 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn.. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z późn.. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1.. Projekt rozporządzenie jest wykonaniem dyspozycji art. 6 ust.. PROJEKT 15.04.2010 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia _____ 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej Na podstawie art. 6 ust.. Data aktu: 30/04/2010: Data ogłoszenia: 17/05/2010: Data wejścia w życie: 01/06/2010: Najnowsze akty prawne.. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej.. Plan ochrony infrastruktury krytycznej, zwany dalej "planem", sporządza się w postaci papierowej i elektronicznej.. Plan w postaci elektronicznej sporządza się z wykorzystaniem standardowego oprogramowania komputerowego, umożliwiającego przenoszenie, kopiowanie i wymianę danych.. sposobu aktualizacji planów ochrony infrastruktury krytycznej, dlatego regulację § 6 należy uzupełnić, ponieważ samo wskazanie, że aktualizacja ma charakter funkcjonalny jest niewystarczająceOchrona infrastruktury krytycznej _____ 27 5.1.. Rozdział 1.. Zapewnienie bezpieczeostwa IK .. Plan działao w 2-letnim okresie po przyjęciu przez Radę Ministrów aktualizacji NPOIK .. operator IK - zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r.Rozporządzenie RM w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej.doc (40 KB) Pobierz.. Do planu stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.. [13] Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 grudnia 2015 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej (DzU z 2015 r., poz. 2116).Strona 1 z 3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt