Autorski program nauczania przykład

Pobierz

Wszystkie sprawy związane z programami nauczania, ich zawartością i dopuszczeniem do użytku szkolnego reguluje rozporządzenie MEN.. Autorski program nauczania to także pewna forma projektu procesu wychowania fizycznego, w której mogą się urzeczywistnić koncepcje i wersje edukacji fizycznej w szkolnej praktyce.. Ponieważ właściwie zorganizowany proces edukacyjny służyć winien wszechstronnemu rozwojowi osobowości ucznia.PROGRAM AUTORSKI Zobaczyć, zrozumieć, zapamiętać, czyli zaprzyjaźnić się z historią .. Program nauczania historii w szkole podstawowej ze względu na ograniczony czas przeznaczony na jego realizację, moŜliwości poznaw- .. przykład niezwykle cennych pamiątek, pochodzących z róŜnego okresu.. II.Autorski program nauczania języka angielskiego w klasach zerowych w Szkole Podstawowej .. jest dla małego ucznia bardzo motywujące i zachęca do dalszej nauki.. Środki dydaktyczne VI.. Akademia Sukcesu Program autorstwa nauczycielki, pani Agnieszki Kaczorowskiej-Żydek.. To historia i teraźniejszość.przykładowe scenariusze, obudowę dydaktyczną, warunki wdrożenia programu, informację o ewaluacji programu literaturę Omówione, a raczej zasygnalizowane zagadnienia związane z konstruowaniem programu autorskiego przedmiotów ogólnokształcących nie wyczerpują problematyki.Zatem, nauczyciel - twórca programu autorskiego - sam decyduje, czy chce udostępnić program do realizowania przez innych nauczycieli..

Założenia programowe III.

Jednak w każdym przypadku musi on być wcześniej zatwierdzony przez dyrektora, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej.. Realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Woli Rzędzińskiej.realizowany w ramach programu ERASMUS+ - Partnerstwa Strategiczne Nr umowy: 2015-1-PL01-KA201-016801 FIZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Monika Owczarek AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA LA SZKOŁY POSTAWOWEJ UOSTĘPNIANY NA LI NCJI CREATIVE COMMONS BY-SA 4.0 Warszawa 2018posiadamy autorskie programy nauczania uczymy pracy z mikrofonem * zdjęcia przedstawiają wnętrz palcówki w Szczecinie Nauka śpiewu Łódź - ucz się z nami Na każdym poziomie zaawansowania Nasi nauczyciele są czynnymi praktykami dzięku czemu ich umiejętności pozwalają na naukę na różnym poziomie zaawansowania.. Pracodawca to doceni.. W dziale pierwszym dzieci poszerzają swoją wiedzę na temat higieny osobistej oraz sposobów dbania o czystość ciała i otoczenia człowieka.Program nauczania, program szkolny, przedstawienie celów, treści oraz metod nauczania i uczenia się danego przedmiotu, niekiedy również wyników, które powinny być osiągnięte przez uczniów.. Autorski program nauczania .Jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w poznańskiej szkole podstawowej wprowadziłem autorski program nauki alfabetu, który pomógł dzieciom szybciej i efektywniej opanowywać umiejętność czytania..

Wprowadzenie do programu II.

Cele kształcenia Cele ogólne: 1.. Styczeń 2015 Magdalena Kozieł I.. WSTĘP Powszechna już w naszych czasach globalizacja, otwieranie się granic państw na inne języki kultury oraz języki powoduje,że naturalnie chcemy uczyć się języków obcych.. Przykładowa karta oceny ucznia Umiejętności ucznia Doskonale Bardzo dobrze .. Kębłowska Magdalena, Program nauczania języka angielskiego.. Autorski program nauczaniaNauczanie dwujęzyczne to na przykład kształcenie dziecka, którego rodzice są różnych narodowości, to również kształcenie dzieci, mieszkających na pograniczu i to także specyficzny system nauczania, w którym uczy się poszczególnych przedmiotów posługując się dwoma językami, ojczystym i obcym.. Wybór programu autorskiego, innowacyjnego względnie modyfikacji programowej oraz nadanie mu tytułu.. Harmonogram działań i zadań VII.. Proponowany układ materiału został dostosowany do warunków .Program ma charakter integralny, daje mo żliwo ść nauczycielowi tworzenia własnych ośrodków tematycznych.. Strona 9 11.. Każdy nauczyciel może obecnie skonstruować własny program nauczania.. Ukazanie uczniowi wartości zdrowia, którym dysponuje.. Najważniejszym celem przy opracowaniu programu jest jego przydatność, aby był on pomocą w codziennej pracy nauczyciela, a podane przykłady działań stanowiły inspirację do tworzenia własnych rozwiązań, modyfikacji..

Jest to program otwarty na własn ą inwencj ę nauczyciela.

Wymień stanowisko, o jakie się ubiegasz i uzasadnij, dlaczego to robisz.. Kryteria oceny i metody sprawdzania osiągnięć uczniów - ocenianie.. Opracowałem go na potrzeby uczniów klas 1-3 naszej szkoły.. Metody i formy realizacji V.. Jest to pierwszy z dwóch etapów kształcenia.Program autorski do nauczania języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym.. Dokonywanie samodzielnych i w pełni przemyślanych decyzji dotyczących spożywanych pokarmów.. z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku programów .Agnieszka Pella, Autorski program zajęć pozalekcyjnych "Step-aerobic - aktywność dla każdego.". Z autopsji wiem jak ważna jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim oraz .- to praktyczny przykład zastosowania procedury tworzenia programu nauczania - z konkretnymi przykładami fragmentów programu nauczania przyrody (w II etapie edukacyjnym).. Układ tre ści w programie ma charakter spiralny, tzn., że te same tre ści b ędą si ę powtarza ć kilkakrotnie w kolejnych klasach, na ró żnych poziomach nauczania.Program składa się z następujących części: I.. Mam nadzieję, że prezentowana wersja autorskiego programu nauczania wy-Czy ma ktoś z was doświadczenie w jaki sposób stworzyć autorski program, uczę Informatyki i większość programów które przeglądałem jest dla mnie nieodpowiednia..

Proponowany program mieści się w ofercie zajęć pozalekcyjnych.

W drugim - a zarazem zamykającym publikację tekście pt. Do trzech razy sztuka - czyli o tym, jak powstają programy autorskie… Gabriela OlszewskaAutorski program określa cele kształcenia i wymagania ogólne do ich realizacji.. Opis sposobu realizacji celów kształcenia ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego IV.. 4.Główne treści kształcenia i wychowania w proponowanym programie są skupione wokół dwóch działów tematycznych: 1.. Oczekiwane efekty VIII.. W swojej budowie zawiera cele ogólne, szczegółowe oraz treści nauczania, które sąStosowanie piosenek, rymowanek oraz techniki dramy w czasie lekcji było motywacją dla autorki do opracowania własnego programu nauczania języka angielskiego w kl. I-III wzbogaconego o elementy dramy stosowanej i aktywnej twórczości.Przykładowy program nauczania Szkoła podstawowa - wersja Word (23.89 KB) Szkoła podstawowa - wersja PDF (483.78 KB) Szkoła ponadpodstawowa - wersja Word (34.8 KB) Szkoła ponadpodstawowa - wersja PDF (655.76 KB) Adnotacja o możliwości kopiowania:przykładowe scenariusze zajęć, uwagi o ewaluacji, refleksje nauczycielki - autorki programu, literatura i załączniki.. Przewiduje realizację treści nauczania na 8 godzin lekcyjnych na przedmiotach tj.: lekcja biblioteczna, wiedza o kulturze, plastyka, historia sztuki, zajęcia artystyczne, lekcja wychowawcza.. Pisząc program autorski trzeba również pomyśleć o ewaluacji w czasie jego trwania i pod koniec pracy z nim.Twórca programu autorskiego powinien mieć świadomość "wolnego wyboru" zarówno metod, form oraz środków w realizacji założonych celów.. (Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Żak , Warszawa 1996)Jak skonstruować program nauczania - krótki poradnik.. Ewaluacja programuJuż trzeci tydzień, w naszej szkole realizujemy nowy program nauki pływania.. Przykłady: - "W magicznym świecie teatru", - "Ekonomia w naszej klasie", - "Więcej ruchu dla maluchów", - "I Ty możesz lepiej czytać i pisać", - "Z ortografią za pan brat", - "Mój region moją małą Ojczyzną",Opisałam również dokładnie metody, które zamierzam wykorzystywać w pracy z dziećmi, a w szczególności metodę projektów, którą bardzo często stosuję.. Podstawa prawna:Osobą odpowiedzialną za realizację programu będzie nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej w Bąkowie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt