Charakterystyka produktu leczniczego definicja

Pobierz

Catalin, 0,75 mg, tabletka i rozpuszczalnik do sporządzania kropli do oczu.. VARIVAX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lacipil, 2 mg, tabletki powlekane 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tamivil, 75 mg, tabletki 2.. 1 tabletka zawiera 0,75 mg pirenoksyny (Pirenoxinum) w postaci pirenoksyny sodowej 0,85 mg.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Humulin R, 100 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań .. 1c UPF) albo procedury rerejestracji w jeden z następujących sposobów:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera 75 mg oseltamiwiru w postaci oseltamiwiru fosforanu.. Jedna fiolka zawiera 100 mg bendamustyny chlorowodorku.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Po rekonstytucji (patrz punkt 6.6), każda fiolka zawiera 25 mg/ml pemetreksedu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Bendamustine Sandoz, 2,5 mg/ml, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 277,25 mg laktozy jednowodnej w każdej tabletce.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Drontal Plus Flavour 35 kg, 525 mg + 504 mg + 175 mg, tabletki dla psów 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Mozarin, 10 mg, tabletki powlekane Mozarin, 15 mg, tabletki powlekane Mozarin, 20 mg, tabletki powlekane 2..

Charakterystyka produktu leczniczego.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lansoprazolum 123ratio, 30 mg, kapsułki dojelitowe, twarde 2.. 1 ml Humulin R zawiera 100 j.m.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu:50% poprzedniej dawki (zarówno produktu Pemetrexed Accord jak i cisplatyny) a zgodnie z definicją krwawień stopnia 2. lub wyższego wg ogólnych kryteriów toksyczności (ang. Common Toxicity Criteria, CTC, v2.0; NCI 1998) National Cancer Institute.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Linezolid Polpharma, 2 mg/ml, roztwór do infuzji 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera: Substancje czynne: febantel 525 mg pyrantelu embonian 504 mg .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg chlorowodorku itoprydu.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Betnovate, 1,22 mg/g, krem 2.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan 0,2 mg;Dawka produktu leczniczego Valtrex wynosi 2000 mg cztery razy na dobę.. Aranesp 15 mikrogramów, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Clexane, 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. Humulin M3 (30/70), 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań ..

Stosowanie produktu leczniczego należy rozpocząć jak najszybciej po przeszczepieniu.

Dawkę należy zmniejszyć w zależności od klirensu kreatyniny (patrz poniżej: Zaburzenia czynności nerek).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda fiolka zawiera 100 mg pemetreksedu.. Jedna fiolka zawiera 25 mg bendamustyny chlorowodorku.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 6 mg aspartamu.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Charakterystyki produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana.1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu do infuzji zawiera 2 mg linezolidu (Linezolidum).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna ampułko-strzykawka 0,2 ml zawiera 20 mg Enoxaparinum natricum (enoksaparyna sodowa) 20 mg/0,2 ml.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prokit, 50 mg, tabletki powlekane 2.. Humulin N, 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań .. 1 g kremu zawiera 475 mg glikolu propylenowego.. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego.. z 2008 r. Nr 45, poz.271 ze zm.) w nastepujacy sposób okrešla definicje nazwy produktu leczniczego: Nazwq produktu leczniczego - jest nazwa nadana produktowi leczniczemu, która moŽe byó nazwq vvfasnq nie stwarzajqcq moŽliwošci pornyfki z nazwq powszechnie stosowanq albo .1..

Stosowanie leków poza wskazaniami zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego 1 (dalej: Ch.P.L.)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Esmeron 100 mg/10 ml, roztwór do wstrzykiwań.. 3.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dermovate 0,5 mg/g, krem 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g kremu zawiera 1,22 mg betametazonu walerianianu zmikronizowanego (Betamethasoni valeras).. Co znajdziemy w domkumencie?CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA.. 300 ml roztworu do infuzji zawiera 600 mg linezolidu.. Charakterystyka produktu leczniczego, ChPL ( ang. Summary of Product Characteristics, SPC, SmPC) - ustrukturyzowany zbiór informacji o dopuszczonym do obrotu farmaceutycznego leku przeznaczony do użytku przez fachowy personel medyczny w Unii Europejskiej.produktu leczniczego Comirnaty oraz łącznie 21 728 uczestników w wieku 16 lat lub starszych otrzymało placebo (w tym odpowiednio 138 i 145 nastolatków w wieku 16 i 17 lat w grupie szczepionki i placebo).. Substancje pomocnicze: każda kapsułka zawiera 144 mg sacharozy.. Aranesp 20 mikrogramów, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ..

1 ml produktu leczniczego Esmeron zawiera 10 mg bromku rokuronium (Rocuronii bromidum).

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Roztwór do .1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 2 mg lacydypiny (Lacidipinum).. 2 pkt 14 Ustawy z dnia 6 wrzešnia 2001 Prawo farmaceutyczne (t.j.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Asmenol, 5 mg: Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 5 mg montelukastu w postaci montelukastu sodowego.. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Aranesp 10 mikrogramów, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda tabletka powlekana zawiera 74,68 mg laktozy jednowodnej.Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, MSDS (skrótowiec od ang. material safety data sheet), SDS (ang. safety data sheet) - dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna (dawniej preparat), a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Charakterystyki produktów leczniczych tu zamieszczone są zbiorem wskazań refundowanych.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. od dawna stanowi przedmiot zainteresowania lekarzy i prawników 2.Zagadnienie to jest tym bardziej interesujące, że ordynowanie leku poza wskazaniami jest praktyką powszechnie przyjętą w medycynie, zarówno w Polsce, jak i na świecie.Końcowe druki informacyjne (Charakterystyka Produktu Leczniczego, ulotka, oznakowanie opakowania) mogą zostać złożone na zakończenie procedury zmiany (IA, IB, II, notyfikacje z art. 31 ust.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: chlorokrezol, alkohol cetostearylowy.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO .. Szczepionka przeciw ospie wietrznej, żywa.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g kremu zawiera 0,5 mg klobetazolu propionianu (Clobetasoli propionas).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 100 mg aceklofenaku.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. insuliny ludzkiej (Insulinum humanum .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. "Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) dla szczepionki BioNTech & Pfizer w języku polskim została właśnie opublikowana przez Komisję Europejską" - napisał na Twitterze minister zdrowia, Adam Niedzielski.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Biofenac, 100 mg, tabletki powlekane 2.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka zawiera 30 mg lansoprazolu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt