Kwas solny karta charakterystyki

Pobierz

: (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Ganc Patrycja- 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) solny roztwór mianowany 0,5 mol/dm3 w alkoholu etylowym: odczynnik: Kwas solny roztwór mianowany 1 mol/dm3: roztwór mianowany: Kwas solny roztwór mianowany 1 mol/dm3w alkoholu izopropylowym: odczynnik: Kwas solny roztwór mianowany 1 mol/dm3w etylu octanie: roztwór mianowany: Kwas solny roztwór mianowany 1,128 mol/dm3: roztwór mianowanyKwas Solny KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzenie (WE) nr1272/2008(CLP)- Polska] Data aktualizacji 12.11.2012r.. Przemysłowe środki czyszczące.. proces wymiany jonowej Farmaceutyki.. Charakteryzuja˛ produkt pod wzgle˛dem odpowiednich s´rodków bezpieczen´stwa.. Strona 2 z 25 Substancje powodujące korozję metali, Kategoria 1, H290Nazwa produktu: Kwas solny roztwór 35-38% Nr katalogowy: cz.d.a.. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH) .. Identyfikacja substancji / preparatu, identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Odważka analityczna kwas solny 1 mol/l (1 N) Nr katalogowy: -575327160;własności żrące.. Środek do uzdatniania wody.. Podrażnienie oczu : oparzenia nieodwracalne, ryzyko utraty wzroku .Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Kwas solny 37 %, ekstra czysty numer artykułu: 9277 Wersja: 4.0 pl Zastępuje wersję z: 19.08.2020 Wersja: (3) data sporządzenia: 07.04.2017 Aktualizacja: 05.05.2021 Polska (pl) Strona 1 / 18Zastosowania zidentyfikowane dla kwasu solnego..

Kwas solny reaguje z większością metali z wydzieleniem wodoru.

Podchodzić do uwolnienia z wiatrem.. Materiały których należy unikać: metale (tworzenie się wodoru).. Jest silnie żrący.. REACH:Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Kwas solny 37 %, ekstra czysty numer artykułu: 9277 Wersja: 2.0 pl Zastępuje wersję z: 07.04.2017 Wersja: (1) data sporządzenia: 07.04.2017 Aktualizacja: 10.05.2019 Polska (pl) Strona 1 / 17Karta charakterystyki Merck Według Dz.U.11 poz.84 z 2001r./ dyrektywy UE 91/155/EEC Numer katalogowy: 100312 Nazwa produktu: Kwas solny 25% ekstra czysty Ph Helv Niniejsze informacje sa˛ oparte na obecnym stanie naszej wiedzy.. z o.o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle tel (48/77) , fax (48/77) -PN-EN-689: 2002.. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa substancji : KWAS SOLNY 31-38% Wzór chemiczny : HCl Numer CAS : - Oznakowanie WE : 231-595-7 Numer indeksowy : 017-002-01-X1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel.. - 325752836 Przeznaczenie / zastosowanie: odczynnik analityczny lub chemikalia do syntezgłówna / karty charakterystyki / wyniki wyszukiwania: Znalezionych pozycji odpowiadających zadanemu pytaniu: 2394.. Rozcieńczony kwas solny znajduje się w żołądku człowieka i ssaków umożliwiając trawienie białek, aktywując enzymy trawienne..

Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacjiKwas solny 35% 9.

7647-01-0: Kwas solny r-r 1 mol/l: 231-595-7Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Kwas Solny 32 %, ekstra czysty numer artykułu: X896 Wersja: 3.0 pl Zastępuje wersję z: 20.03.2018 Wersja: (2) data sporządzenia: 25.11.2015 Aktualizacja: 19.08.2020 Polska (pl) Strona 1 / 17Kwas solny 9 % Brenntag Polska Sp.. Nie stanowia˛ gwarancji włas´ciwos´ciKARTA CHARAKTERYSTYKI 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Kwas solny 30 % Zawiera: - Nazwa handlowa: Kwas solny 30% Nr CAS: nie dotyczy Nr WE: nie dotyczy Nr indeksowy: nie dotyczy Nr rejestracji: nie dotyczy Data sporządzenia karty: 14-07-2005 r.Karty Charakterystyki dostępne są na 1/10 Kwas solny 0,1 mol/l (0,1 N) r-r mianowany Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeśli są dostępne, wymienione są wymienione w sekcji 8.Kwas solny 35 - 38% CZDA:01--0000 Odczynnik.. Niebezpieczne produkty rozkładu: brak.. Następne dane: brak.. Zastosowanie przemysłowe/zawodowe Numer katalogowy :575283115 Szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w sekcji 11.1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel..

Kwas solny techniczny Karta opracowana przez firmę PPUH AKCHEM Spółka Jawna Strona 4 z 7.

: (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Ganc Patrycja- 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) charakterystyki substancji chemicznej - kwas_solny_36 Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 2 of 8 SEKCJA 3.Skład / informacje o składnikach 3.1 Substancje Nazwa produktu / składnika Identyfikatory Zaw.. Czasami kwasem solnym nazywa się też roztwór chlorowodoru w innych rozpuszczalnikach polarnych np. w acetonie.. Identyfikacja preparatu.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Właściwości fizyczne i chemiczne Forma: ciecz Kolor: bezbarwna Zapach: ostry pH: <1 (20°C) Temperatura topnienia: od około -40°C do -25°C Temperatura wrzenia: około 85°C Temperatura samozapłonu: nie dotyczy Temperatura zapłonu: nie dotyczy Granice wybuchowości: nie dotyczy dolna: górna: lepkość dynamiczna:Kwas solny 0,1 mol/l (0,1 N) r-r mianowany 10.. Zwyczajowa nazwa "kwas solny" pochodzi od dawnej metody jego otrzymywania ze stężonego kwasu .KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Numer katalogowy 109970 Nazwa wyrobu Kwas solny for 1000 ml, c(HCl) = 1 mol/l (1 N) Titrisol Karty Charakterystyki według numerów katalogowych są dostępne również na stronie ..

[%] Klasyfikacja wg 1272/2008 Kwas solny WE: 231-595-7 CAS: 7647-01- Index: 017-002-01-X Nr rej.

Strona 2 z 16Kwas solny - nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów beztlenowych, będący roztworem wodnym gazowego chlorowodoru.. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu; unikać wdychania par; zapobiegać tworzeniu szkodliwych stężeń par w powietrzu;Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Kwas solny 20 %, techniczny numer artykułu: 4326 Wersja: 2.0 pl Zastępuje wersję z: 23.07.2018 Wersja: (1) data sporządzenia: 23.07.2018 Aktualizacja: 18.08.2020 Polska (pl) Strona 1 / 17KARTA CHARAKTERYSTYKI (podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.. Oczyszczanie wody.. Karta charakterystyki dla substancji i mieszanin wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu przez ANWIL S.A. Karta charakterystyki jest podstawową formą przekazu informacji w łańcuchu dostaw.. W reakcjach z wieloma związkami wydzielają się silnie toksyczne gazy tj. siarkowodór, cyjanowodór, arsenowodór czy chlor.. Identyfikacja producenta/importera lub dystrybutora.. Tytuł IV Rozporządzenia REACH, odnoszący się do przekazywania informacji w łańcuchu dostaw określa .Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Kwas solny 37 %, ekstra czysty numer artykułu: 9277 Wersja: 3.0 pl Zastępuje wersję z: 10.05.2019 Wersja: (2) data sporządzenia: 07.04.2017 Aktualizacja: 19.08.2020 Polska (pl) Strona 1 / 17Karty Charakterystyki dostępne są na 1/9 TitraFix(TM) odważka analityczna kwas solny 0,1 mol/l (0,1 N) (ciecz) Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeśli są dostępne, wymienione są wymienione w sekcji 8.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Numer katalogowy 109460 Nazwa wyrobu Roztwór buforowy (kwas borowy/wodorotlenek sodu/kwas solny), w odniesieniu do SRM z NIST i PTB pH 8.00 (20°C) Certipur Karty Charakterystyki według numerów katalogowych są dostępne również na stronie ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt