Zajęcia korekcyjno kompensacyjne sprawozdanie

Pobierz

Do najważniejszych szczegółowych celów pracy korekcyjno kompensacyjnej zaliczamy: konieczne wszechstronne ćwiczenie zaburzonych funkcji analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego.. Wstęp Zajęcia korekcyjno kompensacyjne prowadzone są z myślą o uczniach o specjalnych potrzebach edukacyjnych - z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub zaburzonym poczuciem własnej wartości.. Nawlekanie koralików na sznurek.1 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.. Wypełniony formularz sprawozdania prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Polskiego Towarzystwa Dysleksji lub dostarczyć osobiście do 30 czerwca 2016r.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne skierowane są do dzieci wymagających indywidualnego podejścia, mało samodzielnych, łatwo rozpraszających się, nieśmiałych, z dysleksją rozwojową (dysleksja, dysortografia, dysgrafia).. 1 ustawy o .Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - cele zajęć Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej:Sprawozdanie dotyczy działań szkoły podjętych w latach 2014/2015 oraz 2015/2016.. W terapii uczestniczy 15 uczniów.. W zajęciach uczestniczyli:.Zajęcia Korekcyjno - Kompensacyjne PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO -KOMPENSACYJNYCH DLA KLAS IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 .Terapia pedagogiczna - na czym polegają zajęcia korekcyjno- kompensacyjne..

W obecnej sytuacji realizujemy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne poprzez zdalną naukę.

Są polecane także uczniom, którzy mają zaburzenia funkcji wzrokowych, słuchowych czy ruchowych.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - sprawozdanie .. Po zakończeniu danego okresu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych pedagog prowadzący lekcje sporządza sprawozdanie, w którym zawiera: liczbę .Drodzy Uczniowie - uczestnicy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych!. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne prowadzone są zgodnie z zaleceniami PPP, dostosowane do możliwości oraz indywidualnych potrzeb psychofizycznych dzieci.Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.. nagradzanie za prawidłowe czynności .Działania korekcyjno- kompensacyjne nie przynoszą natychmiastowych efektów.. Łącznie odbyło się 27 zajęć.. Koordynator programu wraz z Zespołem udziela odpowiedzi na zamieszczone niżej pytania.. W trzech grupach było 5 uczniów, w jednej 4.Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.. Przenoszenie piramidek klocków tak, by się nie rozsypały.. INFORMACJE, UWAGI DOTYCZĄCE PROWADZENIA ZAJĘĆ: W roku szkolnym 2012/2013 prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dwojga uczniów klasy pierwszej Powszechnej Szkoły Podstawowej w Rudniku.- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, - zajęcia logopedyczne, - zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, ..

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z … prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

Podejmując się jednak próby organizacji takich zajęć przyjmuję, że dzięki systematycznej stymulacji funkcji percepcyjno- motorycznych dzieci na miarę swoich możliwości zostaną przygotowane do nabywania umiejętności czytania i pisania w szkole.Sprawozdanie z zajęć korekcyjno - kompensacyjnych Pedagog szkolny W bieżącym roku szkolnym 2016-2017 zajęcia korekcyjno -kompensacyjne prowadzone były dla 26 uczniów klas 0-VI, z podziałem na grupy wiekowe.2 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.. W swoim postępowaniu terapeutycznym uwzględniam następujące programy: - psychoterapeutyczny; - psychokorekcyjny; - psychodydaktyczny; - ogólnorozwojowy.. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu: w środę , w godz. 11.35 - 12.00 i w czwartek, w godz. 11.35 - 12.00.. Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój.Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest redukowanie zaburzonych funkcji analizatora słuchowego, wzrokowego oraz rozwijanie umiejętności grafomotorycznych..

Spotkania odbywały się raz w tygodniu.Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

W bieżącym roku szkolnym 2016-2017 zajęcia korekcyjno -kompensacyjne prowadzone były dla 26 uczniów klas 0-VI, z podziałem na grupy wiekowe.. Program psychoterapeutyczny obejmuje:Konspekt zajeć korekcyjno-kompensacyjnychĆwiczenia korekcyjno - kompensacyjne usprawniające funkcje poznawcze.. Objętymi nimi było 19 uczniów klas IV-VIII przypisanych do czterech grup.. W I semestrze roku szkolnego 2020/2021 w szkole prowadzone były zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, w wymiarze 1 godziny lekcyjnej, 4 razy w tygodniu.. Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych z … nr orzeczenia … rok szkolny 2019/2020 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z … prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Na zdjęciu uczeń układa klocki zgodnie z usłyszanym rytmem wystukanym na bębenku.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej, ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie (równoważenie, wyrównywanie) zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole.. Przedstawiam Wam proste zadania, rozwijające różne umiejętności szkolne.. Rozpoznawanie przedmiotów z zawiązanymi oczami.. Klasa VIZabawy ruchowe, aby mogły być wykorzystane do potrzeb gimnastyki korekcyjnej muszą spełniać następujące kryteria:Sprawozdanie z działalności zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w klasie II Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w czwartek na 5 godzinie lekcyjnej..

Spotkania odbywały się….Sprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo - kompensacyjnego.

Stymulowanie i usprawnianie wyżej wymienionych funkcji wpływa na dalszy rozwój ucznia.Zajęcia odbywają się codziennie ( w godzinach: 7.30-8.00, 12.20-12.50, 13.20-14.20)-w grupach.. Rzucanie do celu.. Sprawozdanie dotyczy pomocy materialnej udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego uczniom na podstawie art. 90c ust.. 2 Celem nadrzędnym zajęć korekcyjno- kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwoju na miarę ich możliwości.. Dokładny harmonogram zajęć znajduje się w dzienniku zajęć wyrównawczych.Główny cel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych to pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w grupie oraz osiągania pozytywnych wyników.. Wykorzystanie arteterapii podczas zajęć odnosi się do wykorzystania sztuki w celach terapeutycznych.. Prowadzone przez terapeutę ćwiczenia uaktywniają pracę całego mózgu, aby kształtowanie funkcji opóźnionych było wspomagane przez inne funkcje poznawcze.Zabawy z piłką, balonem, woreczkami.. Pedagog szkolny.. Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych .Sprawozdanie z zajęć korekcyjno - kompensacyjnych Sprawozdanie z zajęć korekcyjno - kompensacyjnych Pedagog szkolny W bieżącym roku szkolnym 2016-2017 zajęcia korekcyjno -kompensacyjne prowadzone były dla 26 uczniów klas 0-VI, z podziałem na grupy wiekowe.I.. Scenariusz zajęćĆwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokowąRozwój mowy i myślenia - ćwiczeniaLiczba mnoga - scenariusz…SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH Od września 2017 roku prowadzone były zajęcia korekcyjno-kompensacyjne skierowane do uczniów, u których w wyniku nieharmonijnego bądź opóźnionego rozwoju opanowanie niektórych umiejętności przysparza trudności.. Zajęcia odbywały się cyklicznie raz w tygodniu i trały 45 minut.Rodzaj zajęć: korekcyjno-kompensacyjne Liczba uczestników: 2, klasa 1.. Wydzieranki, wyklejanki, wycinanki, kolorowanki.. W powyższych zajęciach uczestniczyło troje uczniów z klasy IV-VII.Sprawozdanie z zajęć korekcyjno - kompensacyjnych (I półrocze 2016/2017) - Anna Dąbrowska .. W pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017 terapią objętych było 41 uczniów posiadających opinie psychologiczno - pedagogiczne.. Celem tych zajęć było usprawnianie pamięci słuchowej i koordynacji słuchowowzrokowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt