Okresowa ocena sytuacji rodziny przykład

Pobierz

Pobierz druk.. PDF (55.65 KB) Liczba pobrań:2757.. Okresowa ocena sytuacji rodziny, musi być poprzedzona spotkaniem zespołu interdyscyplinarnego, w skład które wchodzą: asystent rodziny, pracownik socjalny i specjalista pracy socjalnej z rodziną.. W tym celu wykorzystuje on swoje podstawowe narzędzie pracy - rodzinny wywiad środowiskowy.. Pracownik socjalny, przeprowadzający wywiad środowiskowy, po zdiagnozowaniu problemów opiekuńczo - wychowawczych w rodzinie, wnioskuje o objęcie jej usługą przez asystenta rodziny, wcześniej zapoznając rodzinę z ofertą pomocy, świadczonąArt.. Art. 15 ust 1 pkt 1.. Dane osobowe rodziców/opiekunów dzieci (wła ściwe podkre śli ć) 1.1.. Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka: Organizator rodzinnej pieczy zastępczej ocenia sytuację dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.Diagnozy - oceny sytuacji zwi ązanej z problemem osoby/ rodziny, dokonuje si ę w oparciu o wykorzystane techniki i narz ę dzia zbierania, opisu i analizy danych /prosz ę zaznaczy ć narz ę dzia, którymi posłu ż ono si ę do tej pory w zakresie opisu i analizy sytuacji osoby / rodziny/Aktualizacja planu pracy z rodziną 8.. Data dodania: 6 lipca 2016.. Oceny poziomu funkcjonowaniaUmowa cywilnoprawna powierzenia dziecka, o której mowa w art. 31d ust..

Okresowa ocena sytuacji rodziny.

3 ustawy, powinna zawierać w szczególności: 1) określenie rodzaju rodziny zastępczej, 2) określenie czasu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, 3) wysokość pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.. Ten punkt jest realizowany wspólnie z rodziną, Po zapoznaniu się z analizą sytuacji i dokonaniu uzgodnień jej treści z asystentem członkowie rodziny wyrażają gotowość/nie wyrażają gotowości* do budowania planu pracy, który ma na celu przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej rodziny.U nas piszemy okresowa ocene sytuacji rodziny podsumowujac osiągnięte cele lub ich brak.. ilubert (ojciec- 30 lat) -pracuje zawodorvo laleci kt6re przebywaia w Igdzinie zastepczej: Wiktoria (corka z poprzedniego zwiqzku -'10 lat' kl' 1) Ja$-3 lata (orzeczenie o niepelnosprawno6ci) Malgosia-1 rok (orzeczenie o .OCENA OKRESOWA SYTUACJI RODZINY Za okres: …………………………………………………………… Imię i nazwisko asystenta rodziny: .……………………………………………………………………… Dane rodziny objętej wsparciem:Projekt wspóffinansowany przez UniQ Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPlTAt LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPONOŠCI šBRRKarta działań z rodziną Ocena okresowa Formularz: ocena okresowa Ocena końcowai monitorowanie sytuacji rodziny Formularz ocena końcowaoceny sytuacji rodziny..

Komentarze (0)Formularz opis sytuacji rodziny.

Rodziny zagrożone kryzysem powinny być5.. Chłopiec zaczyna nawiązywać przyjazne kontakty i innymi,Etap I (1b) - Ocena / Diagnoza (Pogł ębienie wiedzy o sytuacji zwi ązanej z problemem osoby/ rodziny) Zastosowanie narz ędzia: obligatoryjne Rodzaj narz ędzia: specjalistyczne Wypełnia: pracownik socjalny z Klientem Sygnatura: OS_RzD_11 1.. Uwagi wniesione przez rodzinę podczas uzgadniania treści analizy.. 14.W przypadku zrealizowania planu pracy, zakończenia pracy z rodziną, asystent rodzinyOkresowa ocena sporządzana przez asystenta rodziny jest podsumowaniem półrocznej współpracy z rodziną, osiągniętych celów na rzecz poprawy sytuacji rodziny i tych jeszcze niezrealizowanych.Oceny okresowe sytuacji dzieci przebywających w rodzinie zastępczej.. środa, 18 marca 2020 9okresowej oceny sytuacji rodziny i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust.1; Ocena ta będzie także przedmiotem zainteresowania sądu, na wniosek którego asystent ma obowiązek sporządzać opinie o rodzinie i jej członkach.. Okresowa ocena sytuacji rodziny ma na celu weryfikację ustalonego planu pomocy rodzinie.. Kategoria: Druki, formularze.. Procedura postępowania: 1.. Opis sytuacji rodziny Nr DANE CZŁONKÓW RODZINY ( imię i nazwisko) ( adres) ASYSTENT RODZINY ( imię i nazwisko) (telefon kontaktowy) Data sporządzenia: 1.Obraz aktualnej sytuacji z perspektywy członków rodziny..

Taka ocena jest nazywana Oceną roczną pracownika.

§ 10.Oczekiwania rodziny w zakresie wspólnych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji w rodzinie - s. 5 zależność oczekiwań od potrzeb świadomość potrzeby wyjścia ze "strefy komfortu" IV.. Asrodziny ile dziennie tracisz na tę dokumentację?Ocena roczna pracownika - przykłady.. KobietaOCENA SYTUACJI DZIECKA.. Najpopularniejszym okresem przeprowadzania oceny pracowniczej jest koniec roku.. 1; monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;zakończeniem semestru/roku szkolnego, dokonują okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku lub uczniowi oraz, w miarę potrzeb, dokonują modyfikacji programu.. Oceny sytuacji dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje na posiedzeniu z udziałem: 1) odpowiednio rodziną zastępczą albo prowadzącym rodzinny dom dziecka; 2) pedagogiem; 3) psychologiem; 4) właściwym asystentem rodziny; 5) przedstawicielem ośrodka adopcyjnego;Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także -za zgodą rodziców ucznia - z innymi podmiotami..

Plan pracy z rodziną - okresowa ocena - Druk.

(wypełnia rodzina zastępcza) Imię i nazwisko dziecka: …….…………………………………………….. data urodzenia: ….. Rodzina zastępcza: Imię i nazwisko: .………………………….trudnej sytuacji − Nie zawsze potrafi pogodzić się z przegraną (dąsa się i wycofuje z gry) − Sama nie jest w stanie poradzić sobie w wielu czynnościach i sytuacjach życia codziennegoze względu na swoją chorobę − Nie zawsze potrafi okazać emocje towarzyszące danej sytuacji − W niektórych sytuacjach nie lubi być ocenianaplanu pomocy dziecku/pracy z rodziną (koordynatorzyDziałuOpiekiZastępczejMOPRoraz CentrumWspieraniaRodziny) udział w spotkaniach zespołu ds. okresowej oceny dziecka (6 posiedzeń w Centrum Wspierania Rodziny oraz3 wPowiatowymCentrumPomocyRodziniew2015r) ∗PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE bieżąca współpraca z wychowawcąOkresowa ocena sytuacji rodziny jest zawsze sporządzana na zakończenie realizacji usługi, również w sytuacjach gdy usługa była realizowana przez okres krótszy niż 3 miesiące.. Jest to bardzo popularna forma oceny w dużych organizacjach, gdzie procesy, projekty trwają dłużej i częstsze wykonywanie oceny nie ma większego sensu.OCENA EFEKTYWNOŚCI DOTYCHCZAS UDZIELANEJ UCZNIOWI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNAJ Obszar ewaluacji Opis (z podaniem przyczyn w przypadku, gdy cele i/lub zadania nie zostały zrealizowane) Wnioski do dalszej pracy Ewaluacja wyniku (które cele zostały osiągnięte?). Przyczynę zakończenia klasyfikujemy wg rubryk w sprawozdaniach półrocznych: - osiągnięcie celu - zaprzestanie współpracy przez rodzinę - brak efektów współpracy - zmiana metod pracy Piszemy wniosek o zakończenie współpracy z w/w powodów.Wnioski Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dzieck a Imi ę i nazwisko dziecka Wnioski Zespołu Tak Nie pozostawi ć na dotychczasowych warunkach w PO wyst ąpi ć do s ądu o powrót dziecka do domu rodzinnego pod opiek ę rodziców wyst ąpi ć do s ądu o zmian ę postanowienia z placówki interwencyjnejdokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust.. 1 Ocena sytuacji rodziny RODZINA Izabela (matka - 28 lat)*niepelnosprawna posiada orzeczenia o niepetnosprawno$ci..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt