Publikacja planu rozwoju zawodowego

Pobierz

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.. sprawozdanie Anna Matejek Stara Kornica Pobierz (docx .3.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach 1.planu rozwoju zawodowego - zatwierdzony plan rozwoju .. Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego autor: Katarzyna Kotas kategoria: awans zawodowy.. Z chwilą rozpoczęcia stażu zadbałem o jego właściwą organizację: Zapoznałem się z procedurą awansu zawodowego, Przygotowałem plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r. Plan rozwoju zawodowego realizowałam systematycznie i zgodnie z ustalonym harmonogramem.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r.. - opracowanie zgromadzonej dokumentacji, - analiza wyników, - sformułowanie wniosków, - przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju V-VI 2023 - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, - ocena dorobku zawodowego za okres stażu 4.Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie Publikacja Internetowa Cały okres stażu Zaświadczenie o publikacji 2..

4.2 Konstruowanie planu rozwoju zawodowego.

Wykorzystanie komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu 3.. Cały okres stażu .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego FORMY REALIZACJI ZADAŃ ZAWARTYCH W PLANIE ROZWOJU I. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli7.. Wrzesień 2011 Okres stażu aświadczenia Publikacje w Internecieplan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju 1 5,0 (2020-12-11) Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOSformułowanie planu rozwoju zawodowego, Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego, Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, Uzyskanie oceny dorobku zawodowego, Przedłożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne do Urzędu Miasta.. Na bieżąco Strona Internetowa Szkoły Podstawowej 26.. Wyznaczony termin przez dyrektora szkoły, termin ten nie może być krótszy niż 3 dni robocze.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Barbara Opaska; Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Monika Fijałkowska-Świostek "Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela .W okresie stażu podejmowałem działania zmierzające do realizacji planu rozwoju zawodowego..

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu oraz .zawodowego.. Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.. 45minut.pl; Publikacje; Awans zawodowy; Autor Anna Matejek Data publikacji 2020-06-30 Średnia ocena 0,00 Pobrań 56.. Pobierz (docx, 33,1 KB) Podgląd treści.Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego autor: Magdalena Szafrańska kategoria: awans zawodowy.. W trakcie stażu sukcesywnie dokumentowałam przebieg realizacji planu rozwoju zawodowego.. 3 PKT 2 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi .Publikacja planu rozwoju na stronie szkoły i pozostałych dokonań pedagogicznych w Internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom w szkole.. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.. zmieniające Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214, poz. 1580).13 13 studiowania lektury przedmiotu, a także w celu komunikowania się z dyrektorem przedszkola oraz z innymi nauczycielami, Korzystanie ze szkoleń drogą e-learningową, Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego, Korzystanie z portali dydaktycznych, Korzystanie z multimediów Doskonalszy przekaz wiedzy, wykorzystanie multimediów .Poprawa planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponowne przedłożenie planu dyrektorowi szkoły - w przypadku jeśli ten plan zostanie zwrócony nauczycielowi przez dyrektor szkoły..

Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.

Ks. Jarosław Zawadzki.Katalog-> Dla nauczyciela-> Awans zawodowy-> Sprawozdania.. Znajomość przepisów awansu zawodowego,ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Informacje o nauczycielu imię i nazwisko: .. data rozpoczęcia kontynuacji stażu: 01.09.2019 r. planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2020 r. miejsce zatrudnienia: .. nauczany przedmiot: język angielski na stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany .PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWABEGO Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.. W ciągu całego stażu Wrzesień 2016 Wrzesień 2016 Raz w miesiącu 2 razy w semestrze W ciągu całego stażu W ciągu całego stażuPublikacje nauczycieli, edukacja - bezpłatne zaświadczenia, Awans zawodowy nauczycieli - konspekty zajęć, scenariusze, ścieżki edukacyjne itp.-Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie przedszkola -Wpis na stronie internetowej 09.2016 Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności - Uwzględnienie opinii opiekuna stażu oraz innych nauczycieli w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy zSprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego (2020-06-30) sprawozdanie Anna Matejek Stara Kornica Plan rozwoju zawodowego (2020-06-29)Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Awans zawodowy..

Dokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego.

Analiza dokumentacji szkoły: Statutu, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania uczniów klas I-III, Programu Wychowawczego, Planu Rozwoju Szkoły.. Wrzesień 2019 Cały okres stażuSprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Opublikowano: 28 grudnia 2020 roku .. - publikowanie i korzystanie z publikacji innych nauczycieli odbywających staż, - tematyczne prezentacje multimedialne w pracy dydaktycznej.. Publikacje; Awans zawodowy; Autor Anna Wyszyńska Data publikacji 2020-09-29 Średnia ocena 0,00 Pobrań 43.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego autor: Elżbieta Słupek3.. Dzielenie się doświadczeniem zawodowym Publikacja materiałów dotyczących pracy z uczniem niesłyszącym Cały okres stażu Zaświadczenie o publikacjiPublikacje na stronach internetowych: Opublikowanie w serwisach edukacyjnych dla nauczycieli zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego Udostępnianie na portalach edukacyjnych innym nauczycielom własnego warsztatu pracy Publikowanie artykułów na stronie szkoły § 8 UST.. Zaświadczenia.. Katarzyna Zdziebłowska.. Okres stażu Potwierdzenia Zaświadczenia Publikowanie w Internecie własnych prac: Opublikowanie aneksu do planu rozwoju zawodowego Z Bieżąca publikacja przygotowanych pomocy dydaktycznych, testów, scenariuszy lekcji i innych materiałów.. z innymi - portale internetowe - plan dostępny w dokumentacji przedszkola Na bieżąco przez okres stażu § 6 ust.. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu z opracowanym planem rozwoju zawodowego.. Publikacje własnych prac: Publikacja scenariuszy lekcji; Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem Przygotowanie materiałów dydaktycznych na .Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.. Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena.. Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych.. - publikacja plany rozwoju zawodowego w Internecie - umiejętność dzielenia się ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt