Charakterystyka klasy 8 sprawozdanie wychowawcy

Pobierz

Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Przedmiot ewaluacji Sprawozdanie 1 Zebranie informacji o uczniach - charakterystyka klasy, pomoc uczniom z rodzin dysfunkcyjnych 2 Współpraca wychowawców z pedagogiem w odniesieniu do uczniów dysfunkcyjnych 3 Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno- PedagogicznejCharakterystyka klasy pod względem dydaktyczno - wychowawczym: .. Sześciolatki realizują program "Kocham przedszkole program wychowania .Oddział przedszkolny i klasa I - wychowawca mgr Justyna Grabowska Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym i klasie I w I półroczu roku szkolnego 2012/2013.. Title: SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY Author: PPP Last modified by: Zespół Szkół w Klonowej Created Date: 6/19/2010 5:05:00 PM Other titles: SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY .Opinia wychowawcy o klasie, osiągnięcia, problemy, sposoby ich rozwiązań, współpraca z rodzicami, wnioski do dalszej pracy wychowawczej .Oddział przedszkolny i klasa I - wychowawca mgr Justyna Grabowska Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym i klasie I w I .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY semestr ………………….- ROK SZKOLNY ………………………..

Charakterystyka klasy.

Klasa .. liczy 21 uczniów (10 chłopców i 11 dziewcząt)- 18 uczniów pochodzi z Brzezin, a 3 to mieszkańcy Wielopola Skrzyńskiego.Wychowawcy: mgr Agata Gajewska, mgr Edyta Kostańska-Kostoń Charakterystyka grupy: Grupa V liczy 25 dzieci (16.12.2019r.. Sposób konstruowania takiego podsumowania jest taki sam zarówno w śródroczu, jak też i na koniec roku szkolnego.Informacja dotycząca sytuacji wychowawczej klasie z uwzględnieniem realizacji planu pracy wychowawczej i tematyki godzin wychowawczych.. Data zebrania Frekwencja w % Stosowane formy życia klasowego (wycieczki, biwaki, dyskoteki i inne:) Uczniowie korzystający z wsparcia finansowego lub materialnego: Lp.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. Grupa jest objęta cyklem edukacyjnym "NowaLp.. dołączyło dwoje dzieci), 15 dziewczynek i 10 chłopców, w tym 11 dzieci 5 cio-letnich i 14 dzieci 6 cio-letnich.. Zadania nauczyciela wspomagającego opierają się na udzieleniu wsparcia dydaktyczno-wychowawczego uczennicy posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze .W roku szkolnym 2003/2004 zostałam wychowawczynią klasy IV.. Klasa III liczy 10 uczniów..

Data i podpis wychowawcy klasy.

w I półroczu roku szkolnego 2012/2013 liczył 14 dzieci; 5 dzieci sześcioletnich, 8 dzieci pięcioletnich i 1 dziecko czteroletnie.CHARAKTERYSTYKA KLASY.Plik sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji klasy za pierwszy okres roku szkolnego.doc na koncie użytkownika Karol66 • folder Dokumenty • Data dodania: 23 sty 2013Charakterystyka klasy liceum sprawozdanie Sprawozdanie Zespołu wychowawczego szkoły: Temat: Edukacja obywatelska młodzieży przyznaniu stypendiów .Lp.. W ciągu minionego półrocza uczyliśmy się współdziałania w grupie, przestrzegania praw i zasad współdziałania zbiorowego, zdrowia i aktywności ruchowej, estetyki i aktywności twórczej oraz poprawnej mowy i logicznego myślenia.ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP) Author: user Last modified by: Użytkownik systemu Windows Created Date: 1/16/2019 1:49:00 PM Other titles: ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP)INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY NA KLASYFIKACYJNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ Author: Obiała Last modified by: Mira Created Date: 6/13/2018 8:05:00 PM Company: Szkoła Podstawowa Other titles: INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY NA KLASYFIKACYJNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJSprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu 5-cio latki Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczejw I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci..

Wyniki klasyfikacji za ………………………………………….

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.Uczniowie uczęszczający do tej klasy są bardzo żywi, spontaniczni, zdarzają się problemy z zachowaniem niektórych uczniów w grupie.. Klasa Ic liczy 23 uczniów: 8 chłopów i 15 dziewczynek.. Informacja o realizacji programu nauczania.. Informacji o uczniach, ich sytuacji rodzinnej, problemach i osiągnięciach zasięgnęłam u wychowawczyni, która prowadziła ich w klasie I-III.Sprawozdanie wychowawcy klasy.. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Uczennice takie jak Maria czy Małgorzata są zdolnymi uczennicami , ale przejawiają trudności w relacjach z rówieśnikami często samotnie spędzają wolny czas na przerwach.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 nauczyciela wspomagającego mgr… dotyczące uczennicy klasy I szkoły podstawowej.. Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.klasy 8: wszyscy wychowawcy opracowali lub uaktualnili ze swoimi klasami kontrakty lub regulaminy klas, miato to na celu redukowanie zachowaó agresywnych dzieki uczeniu sposobów rozwiazywania problemów; wychowawca klasy 8b rozwijat u swoich uczniów urniejetnoéé podejmowania wtaéciwych dziataó i decyzji žyciowych, wdražajac w ten sposób do …Sprawozdanie wychowawcy klas I-III to po prostu opis działań podjętych podczas danego okresu nauki (półrocza, roku), a także osiągnięć, umiejętności oraz zachowania naszych uczniów..

Dwoje dzieci jest objęte stałą pomocąOgólna charakterystyka klasy.

Frekwencja 92,86. .. Charakterystyka zespołu klasowego w nowej sytuacji szkolnej:SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III "b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II "b" Szkoły Podstawowej im.. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Forma pomocy Liczba uczniów 1.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYCHOWAWCZEGO .. Praca wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcza obejmuje realizację treści zawartych w "Podstawie programowej wychowania przedszkolnego" z dnia 14 lutego 2017 roku oraz oparta jest na "Programie wychowania przedszkolnego" PWN Elżbiety Kordos.. DLA KLAS II .. Jakie działania wychowawcze zostały przeprowadzone przez wychowawcę w związku ze zmianą sposobu realizacji obowiązku szkolnego ze stacjonarnego na zdalny (zmiany w odniesieniu do planowanych działań wychowawcy)?. Formy współpracy z rodzicami i jej efekty: Frekwencja rodziców na zebraniach: Lp.. Koniec roku szkolnego 2020/2021.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 - I SEMESTR CZŁONKOWIE ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW: Marlena Drąg - klasa II a Małgorzata Wójcikiewicz - klasa II b Agnieszka Szałajko - klasa II c Iwona Filipek - klasa II d Anna Kloc - klasa II e Zrealizowane zostały następujące zadania:Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Klasa liczyła 26 uczniów z czego większość stanowiły dziewczynki /16/.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Program został zrealizowany z godnie z podstawą .8..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt