Organy samorządu terytorialnego i ich zadania

Pobierz

Kolejna poważna reforma dokonała się w 1998 r., gdy koalicja AWS-UW uchwaliła trójszczeblowy .Konstytucja RP odnosi się do organów nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w art. 171 ust.. Oznacza to, że wzajemneprzygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa, gospodarowanie mieniem województwa, w tym również wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo, przygotowywanie projektu strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego oraz programów wojewódzkich wraz z ich wykonywaniem, kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym także powoływanie i odwoływanie ich .Oprócz organów terenowej administracji rządowej występuje również podział na organy samorządu terytorialnego.. SAMORZ ĄD TERYTORIALNY _____ 15.. Przysługuje im prawo własności i inne prawa majątkowe.. Artykuł 164 ust.. Organy te mają swojego przewodniczącego.Do ich zadań należą przede wszystkim: uzgadnianie z wojewodą projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez te organy na podstawie odrębnych ustaw, zapewnienie zgodności swoich działań z poleceniami wojewody, składanie wojewodzie rocznych informacji, a na żądanie wojewody - także bieżących wyjaśnień o swej działalności na obszarze województwa.Władze i organy samorządu terytorialnego Rozróżnienie "władz" i organów samorządu terytorialnego jest uzasadnione terminologią zastosowaną przez ustawodawcę, który we wszystkich trzech ustawach używatych dwóchpojęć..

Organy samorządu terytorialnego .

Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących (rada gminy, powiatu, sejmik województwa) i wykonawczych (wójt, zarząd powiatu, zarząd województwa).. Konstytucja RP z 1997 roku, w art. 169 ust.. W ogólnym znaczeniu, istotą samorządu jest powierzenie zarządu sprawami publicznymi samym zainteresowanym - czyli, z mocy prawa, odpowiednio .jednostek samorządu terytorialnego w roli odrębnych podmiotów stosunków cywilnoprawnych.. Jednakże okresem jego kształtowania był przede wszystkim okres zaborów.. W tych czasach w Polsce obowiązywałyZgodnie z ustawami, jednostki samorządu terytorialnego wykonują zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.. Jest podstawą formą organizacji władz lokalnych.. 1) przedstawia struktur ę samorz ądu terytorialnego, 2) charakteryzuje zadania i kompetencje samorz ądu terytorialnego, 3) przedstawia sposoby podejmowania decyzji przezSamorząd terytorialny w Konstytucji RP.. Wykonywanie zadań zleconych nie następuje w imieniu województwa .Ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego określają, w granicach ustaw, ich organy stanowiące..

Jednostki samorządu terytorialnego maja osobowość prawną i są samodzielne.

Jednostka wykonuje je po zapewnieniu przez zleceniodawcę środków finansowych i w jego imieniu.Jednostki samorządu terytorialnego wraz z ich organami stanowiącymi i wykonawczymi.. Tzw. ustrojowe ustawy samorządowe były relatywnie skutecznym narzędziem odtworzenia samorządu terytorialnego w Polsce, więc poprawność legislacyjna musiała zejść na plan Organy gminy.. Art. 163 Konstytucji RP stanowi, że "Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych".. Samorz ąd terytorialny.. Poj ęcie "dobra wspólnego" i słu żby publicznej.. Gmina jest w struktu-rze państwa wyodrębnionym podmiotem prawa i bierze udział w sprawowa-niu władzy publicznej (administracji publicznej).. Samorząd województwa nie jest organem nadrzędnym i kontrolnym nad działalnością samorządu powiatowego i gminnego, nie wkracza zatem w sferę samodzielności powiatu i gminy.Gruntowna reforma prawa o ustroju samorządu terytorialnego jest też okazją do dostosowania tej części prawa przedmiotowego do istotnych wymogów sztuki legislacji..

Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej.14.

Organami gminy są rada gminy oraz wójt (lub burmistrz czy prezydent miasta), wybierani w wyborach przez mieszkańców.. Zajmują się one sprawami publicznymi i są odpowiednikami organów stanowiących oraz kontrolnych - Sejmik województwa a także organów wykonawczych - Zarząd województwa.. Pierwszy etap reformy udało się dokonać jeszcze w 1990 r., gdy utworzono samorząd terytorialny na szczeblu gminy.. Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego.Reforma administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego stanowiła jeden z najistotniejszych zadań kolejnych rządów od gabinetu Tadeusza Mazowieckiego poczynając.. 1 stano-wi, iż "jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za po-Konstytucja RP wskazuje, że jednostki samorządu terytorialnego wykonują tzw. zadania własne, czyli zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej.Ponadto, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych, jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa.Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie porządku publicznego .. Przepisy porządkowe wydawane przez organy samorządu terytorialnego dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego ..

Od 1999 roku ...Organy jednostek samorządu terytorialnego wykonują zadania własne, we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Zajmują się one sprawami publicznymi i są odpowiednikami organów stanowiących oraz kontrolnych - Sejmik województwa a także organów wykonawczych - Zarząd województwa.. Oznacza to, że mieszkańcy zorganizowani we wspólnotę samorządową, zaspokajają swoje podstawowe potrzeby sami, wybierając w tym celu władze, których zadaniem jest takie prowadzenie spraw, by było ono zgodne z potrzebami lokalnej wspólnoty.Ustrój samorządu terytorialnego Materiały dydaktyczne Jerzy Korczak Piotr Lisowski Adam Ostapski Wrocław 2017 Ustrój samorządu terytorialnego.. drugim powodem badawczym jest analiza problematyki podmiotowo - ści jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie prawa publicznego, zwłaszcza powiązań pojęciowych i związków o charakterze konstrukcyjnym,Samorząd gminny - wyodrębniony w strukturze państwa związek społeczności lokalnej w radzie gminy, która z mocy prawa powołana jest do samodzielnego wykonywania zadań administracji publicznej, a także wyposażona w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych jej zadań.. Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce.Samorząd województwa wykonuje zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, które nie zostały zastrzeżone prawem na rzecz organów administracji rządowej.. Pochodzą one od państwa.. W artykule tym wyrażono domniemanie kompetencji samorządu terytorialnego.JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ICH ZADANIA I SPOSOBY FINANSOWANIA 1.1 Geneza współczesnej samorządności w warunkach Polski Pojęcie samorządu terytorialnego w Polsce pojawiło się już w średniowieczu.. Organy te mają swojego przewodniczącego.Organy administracji samorzadowej i ich zadania Jednostkami zasadniczego podziału terytorialnego są gminy, powiaty, województwa.. Zgodnie z treścią Konstytucji RP zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne.Jednostki samorządu terytorialnego działają poprzez swoje organy.. Pojęciewładzyjest szersze i obejmuje samych członków wspólnoty samorządowej (mieszkańców),a ponadto jej .Zadania zlecone to zadania publiczne wynikające z uzasadnionych potrzeb państwa , ustawowo przekazane do wykonania jednostkom samorządu terytorialnego.. Każda z jednostek ma przewidziany ustawowo organ stanowiący, kontrolny oraz wykonawczy.. Wybory do organów stanowiących są powszechne, równe .Samorząd terytorialny jest wynikiem decentralizacji finansów publicznych do szczebla lokalnego, w wyniku której następują zmiany jakościowe chronione najwyższym aktem prawnym - Konstytucją.. Organy powiatu to rada powiatu, wybierana przez mieszkańców oraz zarząd powiatu, któremu przewodniczy starosta - jego wybierają już radni.Zadania samorządu terytorialnego Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.. Organami gminy są rada gminy, która ma kompetencje stanowiące i kontrolne oraz, w zależności od wielkości gminy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, sprawujący władzę wykonawczą.Oprócz organów terenowej administracji rządowej występuje również podział na organy samorządu terytorialnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt