Sprawozdanie z gospodarowania odpadami za 2019 rok

Pobierz

Jako pierwsi, do 31 sierpnia 2020 roku, muszą je złożyć odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.. Do składania rocznych sprawozdań zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia .ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2018.. Wprowadzone zostaną zmiany w ewidencji oraz w sprawozdaniach dla Marszałka województwa.Roczne sprawozdania należy złożyć do 15 marca każdego roku za rok poprzedni.. sprawozdań składają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach .Przepisami ustawy z 23.1.2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.. Do składania rocznych sprawozdań zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 75 ustawy z .Sprawozdanie z gospodarowania odpadami za 2019 r. Sprawozdanie z gospodarowania odpadami za 2019 r. Najnowsze wpisy.. Najbliższe lata będą wyjątkowo trudne dla przedsiębiorców ewidencjonujących odpady.. SPRAWOZDANIE Z ODPADÓW ZA 2019 INSTRUKCJA UTWORZENIA I ZŁOŻENIA ELEKTRONICZNEGO SPRAWOZDANIA PRZEZ PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ POPRZEZ PLATFORMĘ BDO Termin złożenia sprawozdania o odpadach za rok 2019 - do 31 października 2020 r. Opracował Rafał Kiełkowski 1 wrzesień 2020 r.Za sprawą tarczy antykryzysowej branża odpadowa ma więcej czasu do przygotowania sprawozdań za 2019 rok..

Dane identyfikujące podmiot składający sprawozdanie.

2 pkt 4 i 5 .informujemy, iż termin składania rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami za rok 2019 zgodnie z przepisem art. 237 ea ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na podstawie art. 1 ust.. Zgodnie z art. 76 ust.. ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta roczne .Roczne sprawozdanie marszałka województwa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015, przekazywane do ministra właściwego do spraw środowiska w terminie do 15 lipca 2016 r., sporządza się zgodnie z dotychczasowymi przepisami czyli rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie .Sprawdź, kto i kiedy składa roczne sprawozdanie o odpadach za 2019 r., a także inne sprawozdania w BDO!. Czy roczne sprawozdanie za rok 2019 o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, sporządzane przez wprowadzających produkty w opakowaniach, należy złożyć poprzez system BDO, czy jest dopuszczalne złożenie sprawozdania w wersji papierowej?. zm.) podmioty obowiązane do sporządzania ww.. Jak informowaliśmy już w serwisie, termin złożenia sprawozdania za rok 2019 związanego z gospodarką odpadami wydłużono do 31 października 2020r.Nowa formuła składania sprawozdań za 2019 r. elektronicznie za pośrednictwem BDO ..

*Nowy termin składania sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2019 rok.

Poniżej dowiesz się kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.4 stycznia 2021 (aktualizacja) Sprawozdanie odpadowe za 2019 oraz sprawozdanie za 2020 rok składane jest według nowych zasad w BDO!. Z powodów technicznych, obecnie nie ma możliwości pobrania pliku pdf złożonego sprawozdania Prezydenta Miasta Krakowa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za .. Mają na to czas do 31 października 2020 roku z wyjątkiem prowadzących stacje demontażu pojazdów oraz strzępiarki.. czytania | stan prawny na 15.05.2020 r. [aktualizacja 27.07.2020] Autor: M ikołaj Maśliński.. z 2020 r. poz. 150; dalej: OdpadyUZm2020) wydłużono terminy składania sprawozdań z gospodarowania odpadami za 2019 r. Zmianami objęto sprawozdania składane na podstawie ustawy z 14.12. z 2019 r. poz. 701 ze zm .2.. Zgodnie z art. 237ea ust.. 3.Sprawozdania za 2019 rok, o których mowa w art. 9n, art. 9na, art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw został przesunięty z 15 .W tym roku przedsiębiorcy wytwarzający odpady po raz pierwszy są zobowiązani do złożenia sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2019 w wersji elektronicznej za pomocą rejestru BDO..

Poniżej dowiesz się, kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.25) Wypełnia podmiot, o którym mowa w art. 9n ust.

Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami Nowe sprawozdanie (PDF 2.15 MB) Dział I (PDF 1.4 MB) Dział II (PDF 1.78 MB)SPRAWOZDANIE Z ODPADÓW ZA 2019 INSTRUKCJA UTWORZENIA I ZŁOŻENIA ELEKTRONICZNEGO SPRAWOZDANIA PRZEZ PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ POPRZEZ PLATFORMĘ BDO Termin złożenia sprawozdania oodpadach za rok 2019 - do 31 października 2020 r. Opracował Rafał Kiełkowski 5.10.2020Zgodnie z ustawą o odpadach (art. 237aa) za 2019 rok będziemy składać nowe sprawozdania odpadowe!. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ostatnim składanym za dany rok sprawozdaniu.. Warto wspomnieć, że niniejszy termin dotyczy wyłącznie sprawozdań składanych za 2019 r. Odbiorcą sprawozdania jest marszałek województwa właściwego dla miejsca prowadzonej działalności.Ustawa o odpadach przewiduje obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.. Niezależnie od tego czy ewidencja odpadów w poprzednim roku była prowadzona w BDO czy papierowo.Nowy termin składania sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2019 rok 17.08.2020 10:26 Ministerstwo Środowiska przypomina o nowym terminie składania sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami..

Ministerstwo Środowiska przypomina o nowym terminie składania sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Przedsiębiorcy mają już uwagi do sprawozdań za 2020 rok.Corocznie wiele podmiotów jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.. 26) Na podstawie aktualnego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami lub na podstawie badań morfologii odpadów komunalnych wykonanych na zlecenie podmiotu.Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy/powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2019 6.09 Opłata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.4.3.. Wpis do BDO, czyli Bazy dany o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, niesie ze sobą liczne obowiązki.Termin na złożenie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2019 rok mija 31 października 2020 roku.. umowy pomiędzy organizacją odzysku opakowań a posiadaczem odpadów wykonującym poszczególne czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi.gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy: sprawozdanie za 2019 r. dotyczy: liczby nabytych i wydanych lekkich toreb (w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019) i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego (wraz w roku do 26 czerwca 2020 r. z danymi za rok 2019: TK-4: Sprawozdanie o pracy taboru kolejowego: 2019: 1.48.01: 1 raz w roku: raz w roku do 27 kwietnia 2020 r. z danymi za rok 2019 06.04.2020: 27.04.2020: TK-5: Sprawozdanie o sieci kolejowej i dworcach kolejowych 2019Za 2019 rok termin elektronicznego składania w systemie BDO sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi został przedłużony do 11 września 2020 r. Instrukcje - krok po kroku system bdo - sprawozdawczośćsprawozdanie z realizacji zadaŃ z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok (5551kb) metryczka Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (19 listopada 2020)Senacka Komisja Środowiska przyjęła sprawozdanie, w którym zaproponowała 6 poprawek do ustawy z dnia 9.01.2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt